การขอวิทยฐานะ
โพสโดย admin เมื่อ August 11 2010 22:30:27
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูการเตรียมประเมินวิทยฐานะ และแบบประเมิน
ข่าวเพิ่มเติม
ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เกณฑ์ใหม่ 1 ต.ค. 52 ต้องใช้เอกสารและวิธีการ ดังนี้
1. แบบเสนอขอรับการประเมิน ( ใช้แบบ ก.ค.ศ.1/1 )
2. การรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ( ใช้แบบ ก.ค.ศ. 2 จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)
2.1 ประวัติรับราชการ ( ก.พ. 7 )
2.2 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา
2.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ( รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)
ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ละทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
4. การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3 ( ใช้แบบ ก.ค.ศ. 3/1 ) จำนวน 4 ชุด