นักเรียนป.หก หนองขาหย่าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2553


เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ห่วงขาว


เด็กหญิงรติกาล วงศ์เวช


เด็กหญิงอรวรา บุญล้อม


เด็กหญิงเจนจิรา แสงรัศมี


เด็กหญิงเนตรนภา วิมลมุข


เด็กหญิงปรียานุช เชื้ออิ่ม


เด็กหญิงปวันรัตน์ นันทโกมล


เด็กหญิงกมลนภา วชีรสุต


เด็กหญิงศุภณัฐ อ่ำดอนกลอย


เด็กหญิงธิตินันท์ คล้ายทอง


เด็กหญิงพรพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ


เด็กชายจักรพันธ์ กลายสุข


เด็กชายวันชัย มูลเมือง


เด็กชายอนุวัช เตยหอม


เด็กชายสิทธิชัย พันโสรี


เด็กชายศรนรา เจนสาริกรณ์


เด็กชายวรากร แข็งสาริกิจ


เด็กชายคฑาวุธ รุกขะวัฒน์


เด็กชายปริญญา ถีระสา


เด็กชายกิตติภณ เพิงพุฒ


เด็กชายนัธพงศ์ ลิขิต


เด็กชายอนันดา ลิลา


เด็กชายไตรภพ ภูศักดิ์


เด็กชายปฏิภาณ ส้มอ่ำ


เด็กชายสุขนิมิตร สุรมาตย์


เด็กชายดนุสรณ์ สุรมาตย์


เด็กชายอัศนี กมลมาลย์


เด็กชายปะการัง หลากสุขถม


เด็กหญิงจิราวรรณ สุขจันทร์

 

ร่วมพูดคุย
ยังไม่มีใครคอมเมนท์.
 

แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
 

คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
 

ลงนามถวายพระพรออนไลน์


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน

 

พระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
 

หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551

 เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551

 หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551

 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
 แนวทางการวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

 

เตรียมประเมินวิทยฐานะ
เกณฑ์ใหม่


 คู่มือประเมินข้าราชการครู
สายงานการสอน

 คู่มือประเมินข้าราชการครู
สายงานบริหารสถานศึกษา

 

แบบการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
  แบบ ก.ค.ศ.1
  แบบ ก.ค.ศ.2
  แบบ ก.ค.ศ.3
  แบบ ก.ค.ศ.4
  แบบ ก.ค.ศ.5
  แบบ ก.ค.ศ.6
  แบบ ก.ค.ศ.7/1
  แบบ ก.ค.ศ.8/1
  แบบ ก.ค.ศ.11/1.1
  แบบ ก.ค.ศ.14/1.1
  แบบ ก.ค.ศ.1/1
  แบบ ก.ค.ศ.3/1
  แบบ ก.ค.ศ.3/2
  แบบ ก.ค.ศ.3/3
  แบบ ก.ค.ศ.3/4
  ขั้นตอนการขอวิทยฐานะ
  สัมประสิทธิ์แอลฟ่า
  การหาค่าT-Test
  การหาค่า p r ioc
 

ตัวอย่างนวัตกรรม
 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยเรื่องคำประสม
 แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร
 การเขียนรายงานวิจัยและพัฒนา
 

มุมการทำแผนการจัดการเรียนรู้
  การเรียนรู้ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
  วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
 

ค้นหา - นวัตกรรม
 google
 วิกิพีเดีย
 ห้องสมุดคอมพิวเตอร์
 ebook.nfe
 thaiebook
 thaiware
 พุทธประวัติ
 ภาษามือ
 คอมพิวเตอร์
 gooab
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ๒๕๔๒
 เรียนรู้ภาษาไทยที่ทุ่งสักอาศรม
 

เว็บไซต์เพื่อนครู
 ครูวันดี
 ครูไทย
 คุณครูดอทคอม
 ครูบ้านนอก
 ครูอิสานบ้านนอก
 ครูบวร
 ครูจงรัก
  บ้านครูไผ่
 

มุมการศึกษา
 ลูกเสือ ยุวกาชาด
 งานลูกเสือ สพฐ.
 school.net
 kruthai
 kunkroo
 vcharkarn
 eduzones
 thaicyberu
 kroobannok
 sahavicha
 thaigoodview
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลสารสนเทศ


ฟอนต์แห่งชาติ 13 ฟอนต์


กล่องความรู้
 

ผู้ดูแลระบบ

นายโชติ เดชากุล
ครูโรงเรียน
อนุบาลหนองขาหย่าง
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ

 

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน

 

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ประวัติครูโชติ
กฎหมาย พระราชบัญญัติ เงิน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๗

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

หน่วยงาน
  สพป.อุทัยธานี เขต 1
  ตรวจสอบ สพป.อน. 1
  สพป.อุทัยธานี เขต 2
  สพฐ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คุรุสภา
  สมศ.
  สถาบัน สทศ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  สำนักงาน สกสค.
  อนุบาลหนองขาหย่าง
  คณะกรรมการเขต อน.1
มหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
entrance/mis
 

E - Mail

 chaiyo
 yahoo
 hotmail
 gmail
 thaimail
 

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
โพสต์ทั้งหมด: 0 :: กระทู้ทั้งหมด: 0 :: คอมเมนท์ทั้งหมด: 0
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1 สมาชิกออนไลน์: 0
· สมาชิกทั้งหมด: 7
· สมาชิกใหม่: pupup5027
· สมาชิกที่เยี่ยมชมในวันนี้:
 

ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

09/05/2011 11:59
เข้าครั้งที่ 2 ได้รับความรู้เพิ่ม
เติมอีกนะรู้สึกว่า
ดีเยี่ยม

09/05/2011 11:32
เวบสวยดีค่ะให้ความ
รู้ที่มีประโยชน์เข
้าชมแล้วดีมาก

11/08/2010 22:24
ขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ
ครูโชติ ด้วยใจจริง
Poll
ประโยขน์ทีได้รับจากเว็บนี้คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
นาฬิกาดิจิตอล
 

ราคาทองคำ
 

สภาพอากาศ
 

 
chote_kk@hotmail.com
chotedl@gmail.com
08-1036-4407

แสดงผลในเวลา: 0.18 วินาที 922,774 ผู้เยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones. (Thai)
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.